Zapraszamy

ŚWIADCZYMY USŁUGI W ZAKRESIE: PORADNI REHABILITACYJNEJ,OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ(30 DNIOWEJ),OŚRODKA REHABILITACJI DZIENNEJ DLA DZIECI,REHABILITACJI...
Więcej…

Projekty UE

logo UE rgb-2

 


rejestracja internetowa

Jesteś tutaj:

Start

RPOOPOEFS

Informujemy,że firma MedenInmed Sp z o.o. z Koszalina została wybrana na wykonawce przedmiotowego zamówienia.

Informacja o wyborze oferty

W związku z wystąpieniem błędu proceduralnego w postępowaniu ofertowym z dnia 13.07.2017 , zgodnie z pkt X. zapytania ofertowego Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w dniu dzisiejszym t.j. 17.07.2017 r.ponownie zostało upublicznione zapytane ofertowe na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Dokumentacja związana z zapytaniem z dnia 17.07.2017 dostępna jest poniżej w linkach.

1.Zapytanie ofertowe

2.Wzór umowy

3.Formularz ofertowy

4.Oświadczenie

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014 – 2020
Działanie 08.01 - Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych
Tytuł projektu: Domowa rehabilitacja medyczna osób w starszym wieku w Gminie Niemodlin.

Projekt przewiduje podjęcie działań na rzecz rozwoju zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej nad osobami starszymi, w tym z niepełnosprawnościami, poprzez utworzenie nowych miejsc opieki medycznej, w tym długoterminowej medycznej opieki domowej, zwiększenie dostępu do usług poprzez zapewnienie niezbędnego transportu oraz rozwój działań wpływających na poprawę stanu zdrowia tych osób dzięki zapewnieniu stałego dostępu do świadczeń medycznych w postaci rehabilitacji ruchowej. Dla realizacji projektu zaangażowane zostanie szerokie zaplecze techniczne w postaci posiadanego stacjonarnego oraz mobilnego sprzętu rehabilitacyjnego. W pierwszym etapie realizacji projektu dokonana zostanie rekrutacja rehabilitanta o kwalifikacjach odpowiednich dla udzielania świadczeń zdrowotnych dla specyficznej grupy pacjentów w starszym wieku, obarczonych niepełnosprawnościami wynikającymi nie tylko z przebiegu chorób takich jak udar czy urazów, ale również występującymi naturalnie w wyniku postępujących procesów starzenia. W tym samym czasie zakupiony zostanie mobilny sprzęt rehabilitacyjny w postaci urządzenia do terapii falą uderzeniową oraz zestaw do elektroterapii,ultradźwięków i terapii skojarzonej. Dla zapewnienia transportu wykorzystany zostanie samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. W okresie VII'17-VI'19 prowadzone będą bezpośrednie działania na rzecz osób niepełnosprawnych w podeszłym wieku. Wytypowane zostaną osoby, których stopień niedoczynności mierzony skalą Barthel mieścić się będzie w przedziale 45-80 punktów, przy czym co najmniej 1/3 z nich zamieszkiwać będzie w gospodarstwie jednoosobowym.

Zasadniczym celem projektu jest poprawa jakości życia coraz liczniejszej grupy osób w wieku podeszłym, u których, wskutek starości i współistniejących chorób lub urazów, występuje istotny stopień niepełnosprawności określony zgodnie z metodologią Barthel w przedziale od 45 do 80 punktów, poprzez zapewnienie im dostępu do sprawnych i profesjonalnie świadczonych zdrowotnych usług rehabilitacyjnych realizowanych bezpośrednio w miejscu zamieszkania, rozwijanych w obrębie społeczności lokalnej i wykorzystujących zasoby bezpośrednio w terenie, a więc definitywnie zdeinstytucjonalizowanych. Celem szczegółowym VIII Osi Priorytetowej RPO WO 2014-2020 jest zwiększenie liczby świadczonych usług zdrowotnych w regionie. Obranie tego, prostego w swojej istocie, celu wynika z przeprowadzonej diagnozy, której konkluzją jest konstatacja, iż skuteczny proces, którego celem jest ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego, musi zakładać łatwy dostęp do usług publicznych, które pozwolą wyeliminować deficyty lub dysfunkcje osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, a także będą działać profilaktycznie, zapobiegając ich marginalizacji. Zaplanowane wsparcie zakładać musi zwiększenie skali działań profilaktycznych o charakterze m.in. zdrowotnym, w konsekwencji przyczyniając się do poprawy warunków życia mieszkańców regionu, w szczególności osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, natomiast wzrost zapotrzebowania na usługi zdrowotne dla osób starszych powoduje konieczność przygotowania się do charakterystycznych i typowych zadań medycznych, jakie stawia przed systemem proces starzenia się społeczeństwa. Projekt w swej istocie całym zakresem odpowiada na tak sformułowany cel – dzięki jego realizacji znaczna liczba mieszkańców regionu znajdujących się w złej sytuacji zdrowotnej i uzyska dostęp do usług skrojonych precyzyjnie na miarę ich potrzeb i oczekiwań. Ważną zaletą projektu jest jego potencjalna skalowalność, która może pozwolić w kolejnych latach na poszerzanie zasięgu działań.

Wartość projektu: 296 160,50
Kwota wsparcia: 279 871,65, w tym 251 736,41 dofinansowania z EFS oraz 28 135,24 dofinansowania z Budżetu Państwa

 

Kinezyterapia

dj-promedical

Dążymy do zapewnienia Ci wysokiego komfortu życia dlatego warto skorzystać z naszych usług.

Fizykoterapia

komfort

Przy pomocy najnowocześniejszego sprzętu wykonujemy zabiegi fizykoterapeutyczne. 

Masaż

dj-promedical

W naszym centrum wykonujemy masaż leczniczy, sportowy, relaksacyjny i ujędrniający.